Regulamin Klubu STREFA FITNESS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Klubu STREFA FITNESS, ul. Mickiewicza 1a, 57-100 Strzelin.
2. Klub STREFA FITNESS: Zwany dalej "Klubem" świadczy usługi w zakresie: zajęć fitness, treningów personalnych i doradztwa żywieniowego.
3. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 września 2001 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 1095 par. 2.1. pkt 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
5. Każdy klient ćwiczy na własną odpowiedzialność.
6. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
7. Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego - zgodnie z obowiązującym cennikiem.
8. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych.
9. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
10. Wykupiony karnet jest imienny i może być wykorzystany tylko przez osobę wymienioną na karnecie. W wypadku choroby karnet może być przekazany do wykorzystania innej osobie. Klient ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie Klub i podać nazwisko osoby, która będzie korzystać z karnetu. Nie ma możliwości, żeby jednocześnie dwie osoby korzystało z tego samego karnetu. Udostępnianie karnetu osobom trzecim bez ww. powodu stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu.
11. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie. Istnieje możliwość „zamrożenia karnetu” na 2 tygodnie w wypadku choroby osoby korzystającej z karnetu. Należy to zgłosić do klubu na początku trwania choroby, w trzech pierwszych dniach niedyspozycji i uzyskać telefoniczna aprobatę pracownika Klubu.
12. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.
13. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet (lub uiścić kwotę za wejście jednorazowe ) upoważniający do korzystania z usług Klubu.
14. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.
15. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, klub nie ponosi odpowiedzialności.
16. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego, w którym przyszło się do klubu, z czystą podeszwą. Na zajęciach fitness obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Dopuszcza się ćwiczenie na boso, gdy tak zaleci osoba prowadząca zajęcia.
17. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (np. pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
18. Za zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Klubu przysługuje odrobienie zajęć w dowolnym terminie.
19. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących- sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
20. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na matach na zajęciach fitness).
21. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć, jeśli na grupę przyjdzie mniej niż 3 osoby.
22. Użytkowanie sal, przyborów do ćwiczeń i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, w toaletach oraz poszanowania wyposażenia Klubu.
23. W sali ćwiczeń należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktora i obsługi oraz dostosować się do regulaminu Klubu.
24. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.
25. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
26. Do sterownia sprzętem muzycznym, wyciągami powietrza itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.
27. Karnet na fitness, taniec, zajęcia dla dzieci nie obejmuje ubezpieczenia.
28. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
29. Klient może dołączyć do ćwiczącej grupy, najpóźniej 5 minut po rozpoczęciu zajęć.
30. Aby uzyskać rachunek za usługi świadczone przez Klub prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi- do odbioru w recepcji Klubu.
31. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
32. Kierownictwo Klubu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Kierownictwa Klubu pod numerem telefonu: 693 621 837.

Regulamin Klubu obowiązuje od dnia 26.10.2015r.